logo-fundusze europejskie      logo-bip-szkoła-strzelce

 

 

Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele  i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczych i opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

 

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

 

Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawcę świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

 

 

Cele i zadania świetlicy

 

Wychowawca w świetlicy szkolnej zapewnia dzieciom:

 

1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
2. Kształtuje nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwija zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdraża do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udziela pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizuje właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Współpracuje i współdziała ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

 

Do zadań świetlicy należy:

 

  • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dzieci;
  • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
  • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
    i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
  • rozwijanie samodzielności i samorządności;
  • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
  • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

 

Realizując te zadania wychowawcy świetlicy stosują  następujące metody:

 

a) aktywizujące („burza mózgów”, gry i zabawy dydaktyczne, improwizacje),

 

b) słowne (pogadanki, rozmowy, opowiadanie bajek, baśni, przygód, historyjek, praca z książką i czasopismem),

 

c) poglądowe (oglądanie filmów, bajek, programów telewizyjnych dla dzieci),

 

d) zajęć praktycznych (prace plastyczne i techniczne z zastosowaniem rożnych technik, zabawy konstrukcyjne),

 

e) zajęć ruchowych (gry i zabawy rekreacyjno – ruchowe, zajęcia rytmiczne, relaksacyjno –  terapeutyczne).

(Marta Podel – wychowawca świetlicy)

View the embedded image gallery online at:
https://spstrzelce.pl/index.php/swietlica#sigFreeId9c48682ba7

Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)