logo-fundusze europejskie      logo-bip-szkoła-strzelce

  DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

Informacje ogólne

 

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Strzelcach  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.spstrzelce.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły Podstawowej w Strzelcach.

 

Data publikacji strony internetowej: 23-12-2014

Data ostatniej dużej aktualizacji: 10.01.2021.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

    pochodzą z różnych źródeł,

    opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

   niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 10.12.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest firma Exeactive, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  24 /252 11 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek Szkoły Podstawowej   znajduje się przy ul. Szkolnej 3 w Strzelcach gdzie znajduje się główne wejście dla osób pieszych oraz parking. Główne wejście  jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejścia od innych stron otwierane są tylko okazjonalnie i nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych Przed  budynkiem od strony głównej znajduje się i utwardzony teren bez stopni i przeszkód dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed  drzwiami wejściowymi do  budynku po lewej stronie znajduje się dzwonek  umożliwiający  przywołania do pomocy pracownika szkoły.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do Sekretariatu zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

 

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.. W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.  Na parterze budynku szkoła posiada łazienkę przystosowaną dla osób na wózkach inwalidzkich.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła na parterze budynku dysponuje dwoma  pochylniami umożliwiającymi poruszanie po parterze szkoły. Jedna pochylnia  znajduje się na holu głównym umożliwiająca swobodny podjazd pod schody sekretariatu . Druga pochylnia znajduje się na korytarzu przed wejściem na halę gimnastyczną.

 W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednak położenie budynku pozwala na zaparkowanie samochodu bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły o możliwości otwarcia bramy wjazdowej na teren szkoły.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym. Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej szkole  z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)