logo-fundusze europejskie
 

 

Cele Samorządu Uczniowskiego

 • zapewnienie uczniom uczestnictwa w samodzielnym rozwiązywaniu swoich problemów i w realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
 • stwarzanie możliwości rozwoju demokratycznych form współżycia, współdziałania i wzajemnego wspierania się oraz współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do samokontroli, samooceny i samodyscypliny poszczególnych uczniów.

Organizacja Samorządu Uczniowskiego

 • Wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski, a uczniowie poszczególnych klas - Samorząd Klasowy.
 • Samorząd realizuje zadania, które nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.
 • Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest zebranie ogólne przedstawicieli samorządów klasowych, a tychże - zebranie wszystkich uczniów klasy.
 • Organem wykonawczym Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu.

    

  Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018/2019

                                                            .....................– przewodnicząca

                          

                     

                                                                                   

     opiekun:  ELWIRA BUJKO-OLKIEWICZ

   

  Podstawowe zadania Samorządu Uczniowskiego

  • Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb ogółu społeczności uczniowskiej.
  • Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków w regulaminie wewnątrzszkolnym.
  • Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na problemy szkolne.
  • Rozstrzyganie sporów koleżeńskich, zapobieganie konfliktom - uczestniczenie w ich rozwiązywaniu.
  • Dbanie o dobre imię i honor szkoły.
  • Informowanie całej społeczności szkolnej o problemach i wydarzeniach szkolnych (apele, lekcje wychowawcze, spotkania).
  • Organizowanie imprez i uroczystości obchodzonych w sposób szczególny w naszej szkole.
  •  

    


    

    

    

    

    

    

Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)